Zneškodnenie všetkých druhov odpadov

Naša spoločnosť Vám zabezpečí zber, prepravu a zhodnotenie/zneškodnenie všetkých druhov odpadov (ostatné, nebezpečný odpad), ktoré sú zaradené podľa vyhlášky č. 365/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov a na ktoré má naša spoločnosť oprávnenie.  

Kontajnerová služba

Pre občanov poskytujeme kontajnerovú službu, ktorá zahŕňa pristavenie, odvoz kontajnera a následnú likvidáciu odpadu (stavebná suť, betón, asfalt, tehly, škridla, stavebné drevo, domový odpad z vypratávania). Pre živnostníkov, malé firmy, ktorí vo väčšine prípadoch využívajú služby v oblasti odpadového hospodárstva menej pravidelne ako priemyselní klienti, poskytujeme prenájom veľkokapacitných kontajnerov 5m3, 7m3 a 10m3, 15m3, 30m3, zabezpečenie prepravy a následného zhodnotenia odpadov podľa potrieb zákazníka.
Túto službu ponúkame pre: 

Trenčín

Trenčianske Teplice

Dubnica nad Váhom

Nemšová

Nové Mesto nad Váhom

Bánovce nad Bebravou a okolie

Doprava

SE-PRA EKO s.r.o. zabezpečuje dopravu odpadov, čo predstavuje zber a prepravu odpadov (ostatné odpady a nebezpečné odpady) z miesta ich pôvodu alebo sústreďovania do miesta ich konečného zneškodnenia (skládky odpadov, zberný dvor, prekladacie stanice a pod.).

Prepravujeme veľkoobjemové kontajnery VOK s objemom 5,5 m3, 7,5 m3 a 10 m3 a kontajnery typu ABROLL s objemom od 10 do 40 m3. 

Chcete nás kontaktovať?

PORADENSTVO

Environmentálny manažment  • poradenstvo v oblasti enviromentu
  • posudzovanie vplyvov na životné prostredie, proces EIA a SEA
  • enviromentálny manažment, interný audit prevádzkových priestorov, vypracovanie evidenčných listov, identifikačných listov nebezpečného odpadu, mesačné a ročné hlásenia o nakladaní s odpadmi
  • alternatívne zdroje na výrobu elektrickej energie a tepla
  • BAT technológie
  • vypracovanie programov odpadového hospodárstva
  • vypracovanie havarijného plánu na ochranu vôd
  • vypracovanie kompletnej dokumentácie k projektu

Na stiahnutie

Potvrdenie o registrácii

Prepravný poriadok

Kontakt


SE-PRA EKO, s.r.o.

Braneckého 14, Trenčín, 911 01
IČO: 47536811
DIČ: 2024018821
IČ DPH: SK2024018821 

Telefónne číslo
+421 911 141 110
+421 905 824 536

E-mail
info@sepraeko.sk