O spoločnosti

Spoločnosť SE-PRA EKO, s.r.o. vznikla za účelom podnikania v oblasti odpadového hospodárstva v súlade s platnou legislatívou a v spojení s prírodou. Naša spoločnosť Vám zabezpečí zber, prepravu a zhodnotenie/zneškodnenie všetkých druhov odpadov (ostatné, nebezpečný odpad), ktoré sú zaradené podľa vyhlášky č. 365/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov. Prenájom veľkokapacitných kontajnerov 5m3, 7m3, 10m3. Samostatnou činnosťou, ktorou sa v našej spoločnosti zaoberáme je zber a preprava biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu vrátane použitého potravinárskeho oleja, ďalej len BRKO, podľa zákona č. 343/2012 Z. z.. Túto službu poskytujeme všetkým stravovacím zariadeniam ako sú školské jedálne, podnikové jedálne, reštaurácie, penzióny, hotely.  

Ani nie súčasným trendom ale nevyhnutnosťou sa stáva zavádzanie environmentálneho manažérskeho systému v organizáciách, ktoré chcú udržať svoje miesto na konkurenčnom trhu. Takto vyjadrujú svoj postoj neustále zlepšovať svoje produkty a služby so zreteľom na životné prostredie, zdravie svojich zamestnancov. Tento krok je tiež dôležitý v spolupráci s dodávateľmi aj odberateľmi. Vďaka našim riešeniam, klienti optimalizujú svoje prevádzkové náklady a šetria čas.

Naša spoločnosť Vám môže pomôcť v otázkach environmentálneho manažmentu. Ponúkame poradenstvo v oblasti environmentu ako je posudzovanie vplyvov na životné prostredie, environmentálny manažment, odpadové hospodárstvo, alternatívne zdroje na výrobu elektrickej energie a tepla, BAT technológie. Vypracovanie kompletnej dokumentácie k projektu.